Montawan / 8 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

**แบบกรอกประเมินภาระงาน ของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2560)

                      ประเด็นชี้แจงแบบกรอกประเมินภาระงาน
                      การคิดภาระงานของข้าราขการตำแหน่งวิชาการ
                     รายละเอียดสมรรถนะ
                     ตัวอย่างการกรอกภาระงาน
                     แบบบันทึกข้อตกลง (วท.บร.03) และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ (วท.บร.04)
                     แบบกรอกภาระงาน (วท.บร.05) (*8 ก.พ. 60)

Print
5154

Categories

Archive