Montawan / 20 มีนาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แสดงความจำนงสมัครเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

          ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ) แสดงความจำนงสมัครเป็น "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน"

          - กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน : รับสมัครวันที่ 20 - 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

          - กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป : ขอรับใบสมัครและสมัคร (แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป) ภายในวันที่ 20 - 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3)

หมายเหตุ : กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทำการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการนอกสถานที่ฯ รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่น ซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ตามวัน เวลา สถานที่ได้ ให้ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง : ผศ.มะยูโซ๊ะ กูโน นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ โทร. 18415, 18418

Print
4205

Categories

Archive