Montawan / 23 มีนาคม 2560 / Categories: ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

           ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   

           คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังรายชื่อต่อไปนี้

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

 
Print
6805

Categories

Archive