Montawan / 23 มีนาคม 2560 / Categories: ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเป็น นิสิตทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น "นิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560" นั้น บัดนี้ได้หมดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 (ในระบบการรับสมัคร http://www.dpstcenter.org/psmt/)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print
8486

Categories

Archive