Montawan / 16 เมษายน 2560 / Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต

ทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท - เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท - เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          - ประกาศ เรื่อง การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา
          - แบบฟอร์มการสมัคร แบบที่ 1 ป.ตรี
          - แบบฟอร์มการสมัคร แบบที่ 2 ป.โท
          - แบบฟอร์มการสมัคร แบบที่ 3 ป.โท-เอก
          - คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา

          เปิดรับสมัครบัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print
9819

Categories

Archive