โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp)

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp)"

          กำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ โดยมีดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ และคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการพัฒนาประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังลิงค์ http://news.swu.ac.th/doc/211226455.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15324

Print
9309

Categories

Archive