Montawan / 28 เมษายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒

          ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำ 2560" ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2560)

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วงงานภาครัฐ หน่วงงานแหล่งทุน และหน่วงงานอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหารงาน นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงาน มีความความเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัย เพื่อรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

          โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำ ปี2560 ช่วงที่ 2 จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560 จำนวนครั้งละ 36 คน

          ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2090 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

          - เอกสารแนบ

Print
7921

Categories

Archive