Montawan / 27 เมษายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017"

[*หมดเขตส่งผลงาน]

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัยที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในปี 2560 สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สวทช. ขอเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

          1. เทคโนโลยีที่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่มีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน 30,000 บาท ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ 1ครั้ง และสามารถนำค่าเปิดเผยเทคโนโลยีที่ชำระมาแล้วมาหักลดได้

          2.เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลงรูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม เช่น ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยได้โดยตรง

          ผลงานทั้งสองกลุ่ม สามารถส่งได้ทาง https://www.thailandtechshow.com/ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสโรชา เพ็งศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี อีเมล์ sarocha.phengsri@nstda.or.th โทร 0-2564-7000 ต่อ 1311
Print
7631

Categories

Archive