การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017

           ด้วย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ International Engineering and Technology Institute, Hong Kong กำหนดจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017" ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.ค. พ.ศ.2560

          ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวฯ โดยทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาตอบรับจะได้รับการตีพิมพ์ลงใน ACM International Conference Proceeding Series ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iciip.hk/

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18433

Print
9556

Categories

Archive