Montawan / 4 กรกฎาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามที่ได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ นั้น

          บัดนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกาารผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการปฐมนิเทศในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560

          - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
          - หนังสือการปฐมนิเทศ
          - กำหนดการปฐมนิเทศ


 

Print
8419

Categories

Archive