ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเข้าร่วมประกวดผลงานประเภทนวัตกรรม

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ นายมารุตต์ แสงสุข นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ นายนราธิป ปราโมทย์ นายภานุกร คงไสยะ นางสาวปัทมาพร น่าดู นางสาวสิรินญา ไพเราะ และนางสาววาสนา ไผ่งาม

          ในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง" จากการเข้าร่วมประกวดผลงานประเภท "นวัตกรรม" จากผลงาน “ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ” ใน "การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลสำหรับเกษตรกรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2" จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Print
4634

Categories

Archive