Montawan / 27 พฤศจิกายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, นิสิต

การสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของในการช่วยพัฒนาทักษะและปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิตผู้ที่จะเป็นบุคลากรสำคัญในอนาคต จึงได้จัดโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 เพื่อตอบสนองกับการส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารดิจิทัลและด้านพลังงานทดแทนของประเทศในขณะนี้ที่ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังว่าภายหลังการเข้าร่วมโครงการนิสิตจะได้รับแรงบันดาลใจและถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการความรู้กระบวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารระบบดิจิทัลและด้านพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบต่อไป


          วันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม

          ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ณ สถานีดาวเทียมศรีราชา บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          - คุณสมบัติของผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา
          1. เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ (หากเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปต้องมีเอกสารแสดงการรักษาสภาพนิสิต)
          2. มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับด้านวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 หรือกระทำผิดระเบียบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หรือกระทำผิดระเบียบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตใหม่ พ.ศ. 2559
          3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

          - คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี
          1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ณ วันยื่นใบสมัครไม่ต่ำกว่า 2.00
          3. มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับด้านวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 หรือกระทำผิดระเบียบตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548
          4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ


           สมัครเข้าร่วมโครงการ (ได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 ธันวาคม 2560)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18432 // Facebook โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์

Print
10575

Categories

Archive