Montawan / 25 พฤศจิกายน 2560 / Categories: สมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5060 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์" อัตราเงินเดือน 31,750 บาท วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชา Nutrition and Dietitics การกำหนดอาหาร โภชนาการ โภชนบำบัด โภชนศาสตร์ หรือโภชนวิทยา

          เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27315

ติดต่อสอบถาม : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18415,18418

Print
9262

Categories

Archive