ประกาศห้องสอบและรายละเอียด การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต/นักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561

           การเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เป็นการสอบวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

           - รายละเอียดและแผนที่/แผนผังห้องสอบ

ติดต่อสอบถาม : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18432

Print
6144

Categories

Archive