ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5837 และ (1) 7-5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 31,750 บาท วุฒิปริญญาเอก ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการข้อมูล สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

          โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 26 มกราคม 2561 ในวันเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ตำแหน่ง (1) 7-5837 : http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27491
ตำแหน่ง (1) 7-5878 : http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27492

 

Print
11166

Categories

Archive