การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)"

          ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 14.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

          โดยเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มกราคม 2561 (กำหนดการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.18424, 18432

Print
7869

Categories

Archive