การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

(โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการนำระบบ ICT มาช่วยในงานด้านการบริหารหน่วยงาน)

          ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์" (โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการนำระบบ ICT มาช่วยในงานด้านการบริหารหน่วยงาน) 

          ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 14.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.18424, 18432

Print
8906

Categories

Archive