Montawan / 24 มกราคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

          ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเสนอชื่อฯ) ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์” ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

          *สำหรับผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที่ไปปฏิบัติงานนอกส่วนงานหรือได้ลา ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่สามารถ เสนอชื่อฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อฯ ล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ตนมีสิทธิ เสนอชื่อฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน ได้ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ : อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวกุสุมา สุขใหม่ โทร.18415, 18408

Print
4526

Categories

Archive