โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ (ภาควิชาวัสดุศาสตร์)

          ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์" ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-401/1 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฯ ทางเว็บไซต์ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 20 มีนาคม 2561 จำนวนจำกัด 20 คน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ www.facebook.com/MaterialsSWU

Print
10989

Categories

Archive