ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “คณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับรางวัล “โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลผลงานระดับดีเด่น

     - อ.ดร.ชัชฎาภรณ์  พิณทอง ภาควิชาเคมี
     - ผศ.ดร.ปณิธาน  วนากมล ภาควิชาวัสดุศาสตร์

รางวัลผลงานระดับดี

     - ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา และ อ.ดร.ณวรา  สีที  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
     - ผศ.ดร.สุพิชฌา  สุพรรณสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.ปณิธาน  วนากมล ภาควิชาวัสดุศาสตร์
     - ผศ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

Print
4534
Please login or register to post comments.