ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดี ในโอกาสที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ “รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดดังนี้

          - นายณัฐถากรณ์  ดวงนิล นายสิบทิศ  ไทยเที่ยง และนางสาวจิราภัทร  จำปา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” จากผลงานเรื่อง “SWU บ้านอัจฉริยะ : SWU Smart Home” ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  สุขพัฒน์

          - นายธนกฤต  บรรจงศิลป์  นายปรินทร  ปาณฑิตยางกูร นายประณิธาน  วิทยารณยุทธ นายธราธร ขำทวี นายธนาธิป ชนะศรี และนายกฤตวัฒน์ กิตติปริคุณ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” จากผลงานเรื่อง “วีดีกรี : ระบบตรวจสอบใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (VDegree : Verifiable Credential-based Digital Transcript Verification System Using Blockchain Technology)” ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี  ผลประเสริฐ

          - นางสาวฐิตาภา  อำไพพิศ และนางสาวณัฐปวีณ์  พวงแก้ว นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” จากผลงานเรื่อง “แอปพลิเคชันเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Mobile Game Application to Enhance Student’s Learning of the Factors Affecting the Reaction for High School Students)” ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์  พิณทอง

          - นายชาญนนท์  ศิลปะรายะ นายพีรกานต์  ซิมเจริญ นางสาวหัฏฐกาญจน์  แก้วมณี และนายหาญวโรตม์  ยมรัตน์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” จากผลงานเรื่อง “เกมกระดาน Chemical Factory เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องรูปร่างโมเลกุล (Chemical Factory : Using Board Game to Enhance Students’ Understanding of Molecular Shape)” ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์  พิณทอง

Print
3708
Please login or register to post comments.