ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดี ในโอกาสที่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)"

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา  เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมฯ ได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” จากผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดโลหะหนักในอาหารกระป๋องจากผลผลิตทางการเกษตร (Portable Paper-based Sensors for Determination of Heavy Metals in Canned Food from Agricultural Products)”

         - รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร  ลงยันต์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สิทธิกรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมฯ ได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสารพิษชนิดบีที่ก่อโรคตายด่วน (EMS) ในกุ้งแบบแถบสี (Immunochromatographic Strip Test for Detection of Toxin B that Cause Early Mortality Syndrome (EMS) in Shrimp)”

 

อ้างอิง : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9494

Print
5091
Please login or register to post comments.