ผลงาน/รางวัล

Montawan / 16 สิงหาคม 2565 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

ขอแสดงความยินดีแก่ “บุคลากรสายปฏิบัติการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”

          “นายอิทธิพล โพธิ์ทองคำ” ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

          “นายกำชัย สิงห์สงหา” ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น พนักงานบริการ ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

          “นางกรรณพร วงษ์งาม” ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

Print
2816
Please login or register to post comments.