ผลงาน/รางวัล

Montawan / 23 สิงหาคม 2565 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรสายปฏิบัติการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขี้น

          “นางสาวณัฐชานันท์ รัตนโกเศรษฐ” ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน” โดยมีมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

           “นางสาวจันทร์แรม แย้มอยู่” ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน” โดยมีมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18428

Print
2830
Please login or register to post comments.