ผลงาน/รางวัล

Montawan / 20 มกราคม 2566 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

แสดงความยินดีแก่ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย ดังนี้.

          1. นางชลรดา  สารทสมัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          2. นายนรงค์  วงษ์งาม ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          3. นางสาวสมพร  ติยะศรี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          4. นายวิรัช  วงศ์ภักดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญงาน" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

----------------------------------------


หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
1775
Please login or register to post comments.