ผลงาน/รางวัล

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation)” จาก “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29”

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ “ทีม SWU Science Squad (3S) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นายกิตติพงษ์ นาวิเศษ นายภควันต์ คูสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นาย ปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์ นายชญานิน บุตะเขียว นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ” ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation)” ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินสด 15,000 บาท จาก “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29”  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีระ  สอิ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน และอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมแสดงความยินดีด้วย

          ทั้งนี้ ก่อนวันแข่งขันฯ นิสิตที่ได้เข้าร่วมการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม (Cultivate Innovation) ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438, สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/smosciswu/

-------------------------

 หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
1314
Please login or register to post comments.