ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ในโอกาสได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร” ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

Print
298
Please login or register to post comments.