ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต” ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล” (*เทียบตำแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล)” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

Print
319
Please login or register to post comments.