ผลงาน/รางวัล

Montawan / 6 มิถุนายน 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นายศรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์ นายกรณ์ ชำนิวิกัยพงศ์ และนายอัครวัฒน์ อำนวยอภิโชติ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโล่และเกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ" การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบ

          ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รางวัลนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง การมีอนุพันธ์และจุดตรึง โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล วิชิตสงคราม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT

Print
7285
Please login or register to post comments.