ผลงาน/รางวัล

Montawan / 6 มิถุนายน 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง กลุ่มเคมี

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นายวิทวัส จำปาทอง นายทศพร หลียะวงค์ และนางสาวเกษศิณี ทับต่อม นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง กลุ่มเคมี" การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบ

          ผลงานที่ได้รางวัลนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง การสกัดซิลิกาเจลจากเถ้าชานอ้อย เพื่อผลิตแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดยมี อาจารย์อนัญญา ไตรบำรุงสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT

Print
7275
Please login or register to post comments.