ผลงาน/รางวัล

Montawan / 6 มิถุนายน 2560 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กลุ่มชีววิทยา

 

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นายภานุกร คงไสยะ และนายนราธิป ปราโมทย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กลุ่มชีววิทยา" การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบ

         ผลงานที่ได้รางวัลนี้เป็นผลงานวิจัย เรื่อง จากผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp. SWU121 ต่อการเจริญของแคลลัสกล้วยไม้ Dendrobium sp. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT

Print
340879
Please login or register to post comments.