ผลงาน/รางวัล

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช นายอรรคพล วณิกสัมบัน นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และนางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ บัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์"

          ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภท อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับดีมาก ประจำปี 2560" และ "รางวัลชมเชย ประเภทขัอเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2560" จาก “ผลงานเรื่อง โปรตีน TCTP จากกุ้งก้ามกราม เพื่อลดการติดเชื้อ MrNV” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

Print
7357
Please login or register to post comments.