ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ นายวิทวัส จำปาทอง นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับกิตติบัตรยกย่องเป็นผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายวิทวัส จำปาทอง นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ที่ได้รับกิตติบัตรยกย่องเป็นผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ทั้งนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบไว้เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มอบในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

Print
6595
Please login or register to post comments.