ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2497 โดยมีฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละแผนกวิชาทำหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในคณะวิชาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยคณะวิชาในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้าคณะวิชา และผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชา
         สำหรับหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคม
         ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 คณบดีเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในคณะ โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ
         1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ พ.ศ. 2518 - 2526
         2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พ.ศ. 2526 - 2530
         3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน พ.ศ. 2530 - 2532
         4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์ วีรสาร พ.ศ. 2532 - 2536
         5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต พ.ศ. 2536 - 2538
         6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองอยู่ พ.ศ. 2538 - 2540
         7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น พ.ศ. 2540 - 2544
         8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ พ.ศ. 2544 - 2548
         9. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น พ.ศ. 2548 - 2557
         10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2557 - 2561
         11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

         ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 คณบดีเป็นตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ในคณะ โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสภาพทางกายภาพของหน่วยงานโดยตั้งอยู่ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งมีการใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร โดยแยกออกเป็น 3 อาคาร ดังนี้  
            อาคาร 10 มีพื้นที่ 6,133.25 ตารางเมตร    
            อาคาร 15 มีพื้นที่ 5,042.70 ตารางเมตร    
            อาคาร 19 มีพื้นที่ 37,000.00 ตารางเมตร