ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะฯ

1. ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม

2. ปณิธาน (Determination Statement)

มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากลและนวัตกรรมรับใช้สังคม”

4. ค่านิยม (Core Values)

Sharing      การแบ่งปัน ร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากร รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กร       
Caring       การเอาใจใส่ ดูแลให้คําปรึกษาที่ดีแก่นิสิตและระหว่างบุคลากรด้วยกัน การให้ความสําคัญต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Integrating การบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือทําให้ดีขึ้น เช่น การบูรณาการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ การบูรณาการขามศาสตร์

5. พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลและนวัตกรรมรับใช้สังคม
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษาที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล