ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะฯ

ปรัชญา (Philosophy)
          
การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม

วิสัยทัศน์ (Vision)
          Lead the better future with SCIENCE
(มุ่งสู่อนาคตที่ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

พันธกิจ (Mission)
          
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
          3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (Core Values)

E - Excellence Driven
(ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ / มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)
N - Nurturing
(การเอาใจใส่ผู้เรียน บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
G - Growth Mindset
(การคิดแบบเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า / กรอบแนวคิดเติบโต)
A - Agility and Resilience
(ความคล่องตัวและความสามารถในการฟื้นตัว)
G - Good Governance
(ธรรมาภิบาล)
E - Empowerment
(การเสริมพลังและการเอื้ออำนาจในการตัดสินใจ)
 

วัฒนธรรม (Culture)
          
ร่วมมือร่วมใจ ทำงานบนพื้นฐานของเหตุผล

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
          CC1: การผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          CC2: การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเชิงลึกในระดับสากล   
          CC3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)
          SC1: การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
          SC2: การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และการสร้างนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
          SC3: การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะ          
          
SC4:
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับการบริหาร (MIS)

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)
          SA1: ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยที่มีความหลากหลาย
          SA2: การมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการ