ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะฯ

1. ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม

2. ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้และการวิจัยในระดับสากล”

4. ค่านิยม (Core Values)

S    Sharing (การแบ่งปัน ร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากร รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กร)            
C    Caring (การดูแล ให้คำปรึกษาที่ดีแก่นิสิตและระหว่างบุคลากรด้วยกัน)    
I     Integrating (การบูรณาการการเรียนการการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ / การบูรณาการข้ามศาสตร์)  

5. พันธกิจ (Mission)

1.    ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.    พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3.    บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4.    บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
5.    ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างงานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา ที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ