บุคลากรสำนักงานคณบดี

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานบริการการศึกษา
          3. งานคลังและพัสดุ
          4. งานนโยบายและแผน


นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
warapop g.swu.ac.th
☏ 18420

 

  สารบรรณ

 

นางสำเนียง วงษ์งาม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
samniang   g.swu.ac.th
☏ 18447

 

นายสิงหา วงศา
นักจัดการงานทั่วไป
singhaw  g.swu.ac.th
☏ 18407

  การเจ้าหน้าที่

 

นางสาวกุสุมา สุขใหม่
นักทรัพยากรบุคคล
kusumas g.swu.ac.th
☏ 18445

 

นางสาวปวีณา พาณิชชัยกุล
นักทรัพยากรบุคคล
paweenap g.swu.ac.th
☏ 18428

  อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ

 

นายนรงค์ วงษ์งาม
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
narongw g.swu.ac.th
☏ -

 

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
chalayut  g.swu.ac.th
☏ -

นายทักสิน กสิกรรม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายสังคม อุดสัย
พนักงานขับรถยนต์

  บริการเอกสารและอัดสำเนา  

 

นายกำชัย สิงห์สงหา
พนักงานบริการ
 kamchai g.swu.ac.th
☏ 18415

 
  จัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร  

 

นางสาวยุภาวดี โคษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
 yupawadee g.swu.ac.th
☏ 18435

 

นายชนะชัย ทองอยู่
นักวิชาการศึกษา
 chanachai g.swu.ac.th
☏ 18429

  ส่งเสริมวิชาการ
 

 

นางวนิดา ภาษีผล
นักวิชาการศึกษา
vaniday g.swu.ac.th
☏ 18432

 
  บริหารงานวิจัย   กิจการนิสิต

 

นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป
(ผู้ประสานงานวิจัย)
noppawan g.swu.ac.th
☏ 18427

 

นายธรรมนูญ เหลาคม
นักจัดการงานทั่วไป
 thammanoon g.swu.ac.th
☏ 18438

  การเงินและบัญชี  

 

นายอิทธิพล โพธิ์ทองคำ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ittipol g.swu.ac.th
☏ 18425

 

นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
jerawan g.swu.ac.th
☏ 18412

นางสาวกมลทิพย์ สงแจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
kamontips g.swu.ac.th
☏ 18411

นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้ประสานงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  panidata g.swu.ac.th
☏ 18425

นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 chantanab g.swu.ac.th
☏ 18410

 
  พัสดุ  

 

นางสาวสุพรรณี เหม็นภัย
นักวิชาการพัสดุ
 suphannee  g.swu.ac.th
☏ 18409

 

นางสาวภรณ์วรัญญ์ ศรีจานเหนือ
นักวิชาการพัสดุ
pitaya g.swu.ac.th
☏ 18413

 

นายประสิทธิ์ จิตรบุญ
นักวิชาการพัสดุ
 prasitc g.swu.ac.th
☏ 18421

 

นายพงศ์ชยนต์ ธรรมสนอง
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
pongchayont  g.swu.ac.th
☏ -

 

นางสาวดวงกมล ประเดิมชัย
นักวิชาการพัสดุ
: doungkamon g.swu.ac.th
☏  -

 
  วางแผนและพัฒนา / แผนงบประมาณ     ติดตามและประเมินผล

 

นายสัญญา พาลุน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
sanya g.swu.ac.th
☏ 18423

 

นางสาวปราณี ประสงค์
นักจัดการงานทั่วไป
praneepr g.swu.ac.th
☏ 18414

  สื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

 

นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
นักสื่อสารองค์กร
kiattisakp g.swu.ac.th
☏ 18408

 

นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
montawan g.swu.ac.th
☏ 18424

  ประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางชลรดา สารทสมัย
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 chonlada  g.swu.ac.th
☏ 18416