ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 parin g.swu.ac.th
☏  1-8400

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
thapana  g.swu.ac.th
☏  -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
nalena g.swu.ac.th
☏  1-8403

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
 maneekarn g.swu.ac.th
☏  1-8416

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 puenisara g.swu.ac.th
☏  1-8427

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
pornthipb  g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและทรัพยากรบุคคล
 kulvadee g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
chantri g.swu.ac.th
☏  1-8405

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
 surawutw g.swu.ac.th
☏  1-8404

       

อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
rungfa g.swu.ac.th
☏  1-8010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 
หัวหน้าภาควิชาเคมี
mayuso  g.swu.ac.th
☏  -

อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบุญ 
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
thanit  g.swu.ac.th
☏  1-8505

     

อาจารย์ ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย 
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
prawat g.swu.ac.th
☏  1-8527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
chokchai g.swu.ac.th
☏  1-8163

อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
supinya g.swu.ac.th
☏  1-8660

 

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
sasivimon g.swu.ac.th
☏  1-8433

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 sompratswu  gmail.com
☏  1-8701

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
chanyah  g.swu.ac.th
☏  1-1346

 

     
 

นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
warapop  g.swu.ac.th
☏  1-8420