ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
📧 parin at g.swu.ac.th
☏  1-8400

 
     

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
📧 natthapo at g.swu.ac.th
☏  1-8658

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
📧 nalena at g.swu.ac.th
☏  1-8435

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ สิรินิลกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
📧 siri at g.swu.ac.th
☏  1-8404

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
📧 maneekarn at g.swu.ac.th
☏  1-8416

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ
📧 chantri at g.swu.ac.th
☏  1-8424

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
📧 puenisara at g.swu.ac.th
☏  1-8427

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
📧 surawutw at g.swu.ac.th
☏  1-8401

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและทรัพยากรบุคคล
📧 kriangsaks at g.swu.ac.th
☏  1-8445

     

อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
📧 rungfa at g.swu.ac.th
☏  1-8010

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
หัวหน้าภาควิชาเคมี
📧 prasert at g.swu.ac.th
☏  1-8201, 1-8223

อาจารย์ ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย 
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
📧 prawat at g.swu.ac.th
☏  1-8527

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
📧 thapana at g.swu.ac.th
☏  1-8104

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
📧 chokchai at g.swu.ac.th
☏  1-8163

อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
📧 supinya at g.swu.ac.th
☏  1-8660

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
📧 sasivimon at g.swu.ac.th
☏  1-8433

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
📧 sompratswu at gmail.com
☏  1-8701

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
📧 chanyah at g.swu.ac.th
☏  1-1346

     
 

นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
📧 warapop at g.swu.ac.th
☏  1-8420