หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด)


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา