ทุนวิจัย

4 พ.ย. 2021

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล The Silver Prize จาก Young Rising Stars of Science 2021

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาววธูสิริ คงศิริ นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ที่ได้รับรางวัล “The Silver Prize” จาก Young Rising Stars of Science 2021 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการประกวดโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (senior project) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Isolation and characterization of lytic bacteriophages against Aeromonas hydrophila” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

Print

Number of views (1528)      Comments (0)

Tags: