แหล่งทุนวิจัย

 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ ทุน Fundamental Fund
ประเภท Basic Research Fund
     
 
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก :
แหล่งทุนภายในประเทศ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก :
แหล่งทุนต่างประเทศ
 

 

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดการโครงการวิจัย ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย
   
เอกสารการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย