ทุนวิจัย

30 พ.ย. 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา และการศึกษาบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สาขาวิชา มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะและสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการออกไปทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในยุคสังคมการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ  

          โดยคณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และไม่เคยได้ทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ประเภททุนสนับสนุนอื่น ให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 13 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

          - ประกาศและใบสมัครขอรับทุน

          ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครออนไลน์ที่ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (นางวนิดา ภาษีผล) อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th  โทร. 02-6495000 ต่อ18432

Print

Number of views (3624)      Comments (0)

Tags: