ทุนวิจัย

4 พ.ค. 2018

ทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ชมรมวิทยาศาสตร์ มศว มีความประสงค์มอบ “ทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" ทุนละ 10,000 บาท แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2561 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

          - รายละเอียดและคุณสมบัติ

          โดยนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่ภาควิชา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2561 

Print

Number of views (6452)      Comments (0)

Tags: