ข้อบังคับ/ประกาศ
1. ประกาศ มศว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
    1.1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
    1.2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    1.3 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564
2. ประกาศ มศว เรื่องการประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน
3. ประกาศ มศว เรื่องการประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการพิเศษ
4. เอกสารอื่น ๆ