การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
  ประกาศ ก.พ.อ.
     -  การกำหนดตำเเหน่งชื่อสาขาวิชาเเละเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ. 2562
     -  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (*update: 29-10-63)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (*update: 29-10-63)
  หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ มศว พ.ศ. 2563

 

 

แบบฟอร์ม
1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. มศว 03/2563) ใช้สำหรับข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. 2563
2. - แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 (สำหรับข้าราชการ)
   - แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03/2563 (สำหรับข้าราชการ)
   - แบบฟอร์ม ก.พ.ว. มศว 01 (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตามข้อบังคับ มศว พ.ศ. 2562
   - แบบฟอร์ม ก.พ.อ. มศว 03/2563 (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตามข้อบังคับ มศว พ.ศ. 2563)
3. ผลงานวิชาการ
   - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ใช้สำหรับข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. 2563 (*update: 1-11-64)
   - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ)
   - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วิจัย/ผลงานอื่น ๆ)
   - แบบฟอร์มตรวจสอบผลงาน ตำรา สำหรับการเสนอขอฯ
   - แบบฟอร์มตรวจสอบผลงาน หนังสือ สำหรับการเสนอขอฯ
   - คำจำกัดความของผลงานวิชาการ
4. เอกสารประกอบการสอน
5. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล (*update: 13-9-64)
6. เอกสารรับรองภาระงานสอน (*update: 13-9-64)
7. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
8. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ
9. บันทึกข้อความขอเสนอผลงานเพื่อขอพิจารณากำหนดตำแหน่ง (*update: 10-9-64)
10. กจ.23 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารและแบบเสนอวาระ
11. บันทึกข้อความขอเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน