การขอตำแหน่งทางวิชาการ

  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประกาศ ก.พ.อ.
     -  การกำหนดตำเเหน่งชื่อสาขาวิชาเเละเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ. 2562
     -  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
     -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564 (7 ม.ค. 65) (*update: 29-5-65)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (*update: 29-10-63)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (*update: 29-10-63)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 (*update: 29-5-65)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 (*update: 29-5-65)

 

 

1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใช้สำหรับข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. 2565 (*update: 29-5-65)
2. ผลงานวิชาการ
   - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ใช้สำหรับข้อบังคับฯ (*update: 18-4-66)
   - แบบตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ ตำรา/หนังสือ สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ข้าราชการ)
   - แบบฟอร์มประเมินตำรา/หนังสือ สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ข้าราชการ)
   - แบบฟอร์มตรวจสอบผลงาน ตำรา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - แบบฟอร์มตรวจสอบผลงาน หนังสือ สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - คำจำกัดความของผลงานวิชาการ
3. เอกสารประกอบการสอน/คำสอน (ตัวอย่าง)
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล (*update: 29-5-65)
5. เอกสารรับรองภาระงานสอน (*update: 29-5-65)
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
7. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ
8. บันทึกข้อความขอเสนอผลงานเพื่อขอพิจารณากำหนดตำแหน่ง (*update: 29-8-66) 
9. กจ.23 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารและแบบเสนอวาระ
10. บันทึกข้อความขอเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน (*update: 29-8-66)