ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561)
 เเนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563)
 


การกำหนด Core Duty Shared duty และ Strategic duty ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
 สายวิชาการ
 สายปฏิบัติการ
 กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 1  (1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)