แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน version คณะวิทยาศาสตร์ (doc) 
  เอกสารประกอบการบรรยาย: เทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (pdf)
  เอกสารประกอบการบรรยาย: เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ (pdf) 

 

แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน : word/pdf