งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภาระและรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หน่วยได้แก่

      1. หน่วยนโยบายและแผน
      2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
      3. หน่วยติดตามผลและประเมินผล

1. หน่วยนโยบายและแผน

  จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปีของคณะวิทยาศาสตร์
  จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ
  จัดเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแผนและงบประมาณ ตลอดจนภาระงานของหน่วยงานต่าง ๆ
  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนรายวิชาที่เปิดสอนจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาควิชาภาระงานของอาจารย์ประจำปีการศึกษา
  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของคณะฯตลอดแผน
  จัดเก็บรวบรวมตารางเรียน ตารางสอนตลอดปีการศึกษา
  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะทุกแผนงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  วิเคราะห์งานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะเสนอกองแผนงาน
  จัดทำงบประมาณประจำปี
  เสนอแนะปรับเปลี่ยนแผนงานและโครงการต่าง ๆที่ได้รับเข้าแผนพัฒนาระดับอุุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายของคณะฯ มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
  วิเคราะห์และประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ในหมวดเงินอุดหนุนของคณะฯ เสนอกองแผนงาน
  วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของคณะ

2. หน่วยแผนงานงบประมาณ

  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะฯ ทุกหมวดรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
  จัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะฯ จากงบประมาณเงินรายได้
  รายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้ของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ เป็นรายงวด 3 งวด
  จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จำแนกตามแผนงานโครงการและหมวดเงินของคณะ
  ดำเนินการเสนอของบประมาณกลางปีทุกหมวดรายจ่าย
  วิเคราะห์รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  เก็บเอกสารเกี่ยวกับคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8

3. หน่วยติดตามผลและประเมินผล

  ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานทุก 4 เดือน
  สรุปผลแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นรายปี
  ติดตามแผนการวิจัยตามโครงการและทำการเผยแพร่
  จัดทำสถิติการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ
  รวบรวมสถิติต่าง ๆ ของคณะฯ
  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณทุกสิ้นเดือนและสิ้นงวด