คู่มือปฏิบัติงาน

งานคลังและพัสดุ

   มาตรฐานการให้บริการของงานคลังและพัสดุ (หน่วยการเงินและบัญชี)  

หน่วยการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด
  คู่มือปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ
หน่วยพัสดุ ดาวน์โหลด
  คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก
  คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมวัสดุคงคลัง

 

งานบริหารและธุรการ

หน่วยการเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
  คู่มือสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คู่มือปฏิบัติงานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
หน่วยสถานที่ โสตทัศนปกรณ์ และยานพาหนะ ดาวน์โหลด
  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้ลิฟต์โดยสารอย่างปลอดภัย

งานบริการการศึกษา

หน่วยกิจการนิสิต ดาวน์โหลด
  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

งานนโยบายและแผน

หน่วยติดตามและประเมินผล ดาวน์โหลด
  คู่มือปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)