แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
       มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ
 แนวปฏิบัติ
       แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ
 แบบฟอร์ม
       แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ (ในประเทศและต่างประเทศ)

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
       มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุนพัฒนาบุคลากร (ในประเทศ)
       มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุนพัฒนาบุคลากร (ต่างประเทศ)  
 แนวปฏิบัติ
       แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (ในประเทศ)
       แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (ต่างประเทศ)
 แบบฟอร์ม
       แบบฟอร์มสำหรับการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (ในประเทศ)
       แบบฟอร์มสำหรับการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (ต่างประเทศ)
       แบบ บก111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
       แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)
       แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)

 


สวัสดิการ

 วิธีการเบิกเงินสวัสดิการพนักงานค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และสวัสดิการค่าสร้างเสริมสุขภาพ
 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และ วิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ