งานคลังและพัสดุ
การเงินและบัญชี
  การจัดโครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว 

 

งานบริหารและธุรการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
  การเสนอเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
หน่วยสารบรรณ
  การจัดส่งเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

งานบริการการศึกษา
หน่วยส่งเสริมวิชาการ
 การดำเนินการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระบบ SUPREME 
หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
 การยื่นคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า 

  งานรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี 
หน่วยบริหารงานวิจัย
 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำสัญญาทุนวิจัย เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
หน่วยกิจการนิสิต
 เงินอุดหนุนสำหรับนิสิต (ทุนการศึกษานิสิต) 

 

งานนโยบายและแผน
หน่วยแผนและงบประมาณ
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 
หน่วยติดตามและประเมินผล
 การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ 
หน่วยสื่อสารองค์กร
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ 
หน่วยสารสนเทศ
  การให้บริการของหน่วยสารสนเทศฯ (เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์)